LSDP Vilniaus rajono skyrius - Lietuvos socialdemokratų partijos vietinė organizacija, veikianti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Įsteigtas 1995 m., 2000 m. susijungė su LDDP Vilniaus rajono skyriumi.

Pirmininkai

Garbės pirmininkas Jonas Garelčikovas

** 2000 m. - Jonas Garelčikovas

** 2011 m. - Vida Bagdonavičienė

** 2012 m. - l.e.p. Alina Lavris

** 2013 m. - Stanislovas Giedraitis

** 2015 m. - Janina Šokaitienė

** 2017 m. - Robert Duchnevič


Savivaldybėje

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariais buvo išrinkti:

** 2000 - 2002 m. - Vladas Baškauskas

** 2002 - 2007 m. - Danguolė Bilkienė, Zygmund Gaidamovič, Jonas Garelčikovas, Aleksejus Malofejevas, Vacys Ramanauskas

** 2007- 2011 m. - Jonas Garelčikovas, Gediminas Paviržis

** 2011 – 2015 m. - Jonas Garelčikovas, Gediminas Paviržis

** 2015 - Stanislovas Giedraitis, Janina Lebrikienė, Algis Šatas

** 2017 - Janina Lebrikienė, Algis Šatas, Robert Duchnevič


 

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau -LSDP) Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) yra partijos struktūrinis teritorinis padalinys, įsteigtas LSDP statuto nustatyta tvarka.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, LSDP Statutu ir programa, šiais įstatais.

3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Turi savo sąskaitą banke ir antspaudą.

4. Skyriaus buveinės adresas: Gerosios vilties g. 1, Vilnius , Lietuvos Respublika.

5. Skyrius veikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

6.Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla sustabdoma arba nutraukiama kai ne mažiau 2/3 susirinkimo dalyvių, ar konferencijos delegatų nutaria, LSDP statuto nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

7. Pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai:

7.1. puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą;

7.2. plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją;

7.3. plėtoti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems;

7.4. puoselėti lyčių lygias teises ir galimybes;

7.5. padėti vystyti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą;

7.6. įgyvendinti kitus LSDP statute numatytus tikslus.

8.Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;

8.2. dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimų kampanijose;

8.3. skleisti socialdemokratines idėjas; plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą;

8.4. organizuoti Europos Parlamento narių, Seimo narių ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių susitikimus su rajono gyventojais;

8.5. rengti kultūrinius, sportinius renginius, politines akcijas;

8.6. bendradarbiauti su kitų partijų Vilniaus rajono skyriais, profsąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis;

8.7. įgyvendinti LSDP suvažiavimo, LSDP valdymo organų nutarimus;

8.8. analizuoti rajono savivaldybės tarybos darbą ir priimti atitinkamus sprendimus;

9. Savo veikloje skyrius vadovaujasi bendrais LSDP principais:

9.1. Savanoriškumo. Į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva valia.

9.2. Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.

9.3. Demokratiškumo.Sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.

9.4. Atvirumo. LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.

9.5. Atsakomybės. LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuose, LSDP prezidiume, taryboje.

9.6. Solidarumo. Partijos ir jos padalinių valdymo organų priimtus sprendimus LSDP nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą.

10. Skyrius skleidžia socialdemokratijos idėjas visomis turimomis priemonėmis. Organizuoja politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdydama valstybės ir savivaldybės politikus, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu.

 

III. SKYRIAUS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS,

PRIĖMIMO Į LSDP TVARKA, RĖMEJAI

 

11. LSDP skyriaus nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs LR pilietis, taip pat kitos ES valstybės narės pilietis LR Įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP skyriaus narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos rinkiminiuose sąrašuose.

12. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti rašytinį prašymą skyriaus pirmininko vardu, turi turėti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijas. Savo noru išstojusiems ar pašalintiems iš LSDP ir norintiems vėl į ją įstoti, reikia trejų LSDP narių rekomendacijų. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos ir statuto. Į partiją narius priima partijos grupė, skyriaus susirinkimas, konferencija, skyriaus taryba, prezidiumas. Tuo atveju, kai į partijos narius priima partijos grupės, jos nutarimą tvirtina taryba arba prezidiumas. Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus susirinkimo, konferencijos, tarybos ar prezidiumo nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam įteikiamas partijos nario bilietas.

13. Partijos narių apskaitą tvarko skyrius. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį LSDP narių įskaitą patikslinama.

14. Skyriaus nariais yra LSDP nariai, įrašyti į skyriaus narių sąrašą, dalyvaujantys skyriaus veikloje ir mokantys nario mokestį. Visi nariai turi lygias teises.

15. Skyriaus narių perėjimo iš vienos grupės į kitą, sprendžia skyriaus prezidiumas arba taryba.

16. LSDP narys turi teisę:

16.1. dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę;

16.2. siūlyti svarstyti LSDP ir skyriaus politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP ir skyriaus programas, statuto, įstatų ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus;

16.3. atskleisti LSDP ir skyriaus veiklos trūkumus, partijos ir skyriaus susirinkimuose ir kituose socialdemokratų forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą;

16.4. kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP ar skyriaus organą, pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą;

16.5. LSDP statuto nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu.  Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų. Vienerių metų narystės reikalavimas netaikomas renkant delegatus ar atstovus į visų lygių konferencijas, taip pat renkant naujai įsteigtos grupės pirmininką, pavaduotoją, iždininką;

16.6. LSDP statuto nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę ar veiklą partijoje;

16.7. išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai arba LR teisingumo ministerijai. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas, prezidiumas, skyriaus taryba, arba LR teisingumo ministerija.

17. LSDP skyriaus narys privalo:

17.1. vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto, skyriaus įstatų dalyvauti partijos, skyriaus, grupės veikloje;

17.2. skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP ir skyriaus siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją;

17.3. vykdyti partijos ir skyriaus nutarimus. Kai nutarimas skyriaus nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos ar skyriaus nutarimus, kurių jis neremia;

17.4. būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras;

17.5. mokėti nario mokestį;

17.6. išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos grupės ar skyriaus pirmininkui. Pirmininko teikimu skyriaus taryba ar prezidiumas išbraukia tokį narį iš skyriaus sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP ar skyriaus veikloje narių sąrašą. Skyriaus nariai, laikinai išvykę į užsienį gali jungtis prie partijos atstovybės, kuri turi grupės teises. Grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į skyriaus sąrašą. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis skyriaus veikloje daugiau kaip metus, narys braukiamas iš skyriaus narių sąrašo 21 str. įstatų numatyta tvarka.

18.Už LSDP programos ar statuto, skyriaus įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos ar skyriaus vardą, skyriaus nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.

18.1 Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba, prezidiumas, skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu turi teisę per 30 dienų, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių, kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet galutinį sprendimą  dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu - LSDP prezidiumas.

18.2. LSDP tarybos nariams pareikšti įspėjimą ar papeikimą gali LSDP Etikos ir procedūrų komisija, o pašalinti iš partijos LSDP taryba Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.

19. Skyriaus narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas, ar bus paneigta asmenį (ir partija) kompromituojanti informacija, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas skyriaus tarybos sprendimu. Pareiškimą šiuo klausimu, ne vėliau kaip per 15 dienų skyriaus narys raštu įteikia skyriaus tarybai arba prezidiumui. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pateikdamas skyriaus tarybai paaiškinimą bei atitinkamus dokumentus, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo terminas arba priežastis. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais laikomi išstojusiais iš partijos.

20. Skyriaus nariui neįvykdžius įstatų 19 str. reikalavimus, partijos nario narystė partijoje gali būti sustabdyta iki 12 mėnesių. Skyriaus tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas.

20.1. Sustabdyti skyriaus nario narystę partijoje gali skyriaus taryba (prezidiumas) skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas.

20.2. Sustabdyti LSDP tarybos narių narystę partijoje gali LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.

21. Skyriaus narys, puse metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos ir skyriaus organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, partijos grupės arba skyriaus Finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu, braukiamas iš skyriaus narių sąrašo.

22. Išstojęs iš skyriaus ar 21 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę asmuo privalo informuoti partijos grupę, skyriaus tarybą ar prezidiumą.

23. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybę materialiai ar kitaip, jei tai neprieštarauja įstatymams, remiantys skyrių, gali tapti skyriaus rėmėjais. Rėmėjai ( kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus veikloje su patariamojo balso teise.

24. Skyriaus nariams už ilgametį ir sėkmingą vadovavimą skyriui, atsakingai vykdantiems skyriaus pirmininko pareigas, nusipelniusiems skleidžiant socialdemokratines idėjas Vilniaus rajone, skyriaus susirinkimas ar konferencija gali suteikti LSDP skyriaus Garbės Pirmininko vardą. Skyriaus Garbės Pirmininkas, suderinęs su skyriaus pirmininku, gali atstovauti skyrių aukščiausiu lygiu ir rūpintis skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas skyriaus Garbės Pirmininko vardas gali dalyvauti skyriaus susirinkime, konferencijose, tarybos, prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

 

IV. SKYRIAUS OPRGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

 

25. Skyriaus organizacinį pagrindą sudaro skyriaus partijos grupės. Skyriaus grupės kuriamos teritoriniu principu (seniūnijose, rinkimų apylinkėse), atskyros grupės gali būti sudaromos profesiniu pagrindu (sritį): mokytojų, statybininkų, žurnalistų ir pan. Seniūnijose ar rinkimų apygardose kur yra keletas partijos grupių. Jų veiklai koordinuoti skyriaus taryba, prezidiumas gali sudaryti koordinacinę tarybą.

26. Skyriaus partijos grupę gali sudaryti ne mažiau, kaip 3 nariai, jos registruojamos skyriaus taryboje, prezidiume. Skyriaus grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius. Grupės tarybos veiklos nuostatus tvirtina skyriaus taryba.

27. Skyriaus tarybos, prezidiumo sprendime dėl grupės registravimo nurodoma grupės veiklos teritorija (seniūnija, rinkimų apylinkė ar jų dalis). Grupės veiklos pradžia laikoma skyriaus tarybos, prezidiumo sprendimo dėl grupės įregistravimo priėmimo diena.

28. Skyriaus grupė:

28.1. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako pozicija ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais skyriaus ir partijos valdymo organams. Kai 2/3 skyriaus grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos, prezidiumo sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą, (konferenciją) ar LSDP tarybą ( prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Šis kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo.

28.2. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, LR Seimą ir Europos Parlamento narius, kandidatą į LR Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos išrinktiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.

29. Skyriaus grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Grupės susirinkimą šaukia pirmininkas, savo iniciatyva. Susirinkimas gali būti sušauktas ir reikalaujant 1/3 grupės narių. Šiuo atveju, susirinkimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai, prezidiumui paraišką, kurioje turi būti nurodyta susirinkimo sušaukimo priežastis ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Grupės susirinkimas turi įvykti per 15 dienų nuo paraiškos gavimo datos skyriuje. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba, prezidiumas nepriėmė sprendimo sušaukti grupės susirinkimo, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

30 Skyriaus grupės susirinkimas kas dveji metai renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Skyriaus pirmininkas, atsakingasis sekretorius vienu metu negali būti ir grupės pirmininku.

31. Skyriaus grupės veikla gali būti nutraukta grupės susirinkimo sprendimu, kai už tai balsuoja daugiau kaip 2/3 grupės narių. Toks grupės susirinkimo sprendimas tvirtinamas skyriaus tarybos posėdyje. Grupės veikla taip pat gali būti nutraukta skyriaus susirinkimo (konferencijos), tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui, skyrius įstatams. Nutraukus skyriaus grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje. Jei skyriaus grupė, balsų dauguma nesutinka su skyriaus nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimu, galutinį sprendimą LSDP Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, priima LSDP prezidiumas.

32. Skyriaus valdymo organai yra skyriaus narių susirinkimas arba konferencija, skyriaus taryba, skyriaus prezidiumas ir skyriaus pirmininkas (vienasmenis valdymo organas).

33. Skyriaus grupės pagal LR administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrių savivaldybėje. Savivaldybėje veikia tik vienas LSDP skyrius.

33.1. Skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip 15 partijos narių. Sprendimą dėl skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas.

34 Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau, kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukią skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami skyriaus grupėse pagal skyriaus tarybos nustatytą vienodą atstovavimo normą. Kada konferencija yra šaukiama iniciatorių iniciatyva, delegatai renkami skyriaus grupėse pagal iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.

35. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:

35.1. priima, papildo ir keičia skyriaus įstatus;

35.2. svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos rajono ir šalies aktualius gyvenimo klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

35.3. aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;

35.4. tvirtina skyriaus rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus, iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą;

35.5. kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos arba rinktų pagal LSDP sąrašą savivaldybės tarybos narių ataskaitas ir vertina jų darbą;

35.6. kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, skyriaus pirmininko teikimu jo pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas;

35.7. renka delegatus į LSDP suvažiavimą, konferenciją pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą;

35.8. aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;

35.9. gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.

36. Skyriaus taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus skyriaus valdymo organas.

37. Tarybos narių skaičių nustato ir dvejiems metams renka susirinkimas (konferencija). Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Skyriaus narys teisę būti renkamu į skyriaus Tarybą įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų.

38. Skyriaus tarybą sudaro:

38.1. skyriaus pirmininkas;

38.2. skyriaus pirmininko pavaduotojai;

38.3. kiti pasiūlyti partijos nariai.

39. Taryba:

39.1. pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką, rinkimų štabo vadovą bei tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną,

39.2. prireikus gali būti renkamas prezidiumas (valdyba) į kurių sudėtį įeina pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius. Jų vykdomasis funkcijas nustato skyriaus taryba. Prezidiumui ( valdybai) vadovauja skyriaus pirmininkas arba skyriaus pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų;

39.3. organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;

39.4. organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

39.5. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus pagal LSDP sąrašą išrinktiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.

39.6. kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą. Priima sprendimus dėl skyriaus turto panaudojimo;

39.7. aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas;

39.8. šaukia skyriaus susirinkimus (konferencijas);

39.9. rengia skyriaus veiklos ataskaitą ir teikia ją susirinkimui (konferencijai);

39.10. inicijuoja skyriaus įstatų pakeitimą ar papildymą, ir siūlo jas skyriaus susirinkimui (konferencijai);

39.11. sprendžia naujų narių priėmimo ir šalinimo iš partijos klausimus;

39.12. kartą per metus išklauso skyriaus pirmininko, jo pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus ir iždininko ataskaitas;

39.13. sprendžia kitus LSDP statute nurodytus arba Skyriaus visuotinio susirinkimo (konferencijos) pavestus klausimus.

40. Tarybos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas, kurį tvirtina Taryba.

41. Skyriaus tarybos posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, o jeigu jis nerenkamas – skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Apie tarybos posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, iniciatoriai turi informuoti skyriaus prezidiumą kitus tarybos narius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio. Tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

42. Skyriaus tarybos posėdžiuose teisę turi dalyvauti ir balsuoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, skyriaus nariai, išrinkti nuo LSDP, skyriaus Garbės pirmininkas su sprendžiamojo balso teise.

43. Skyriaus tarybos posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo pasirašo per 5 darbo dienas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

44. Posėdžio nutarimai (protokolo išrašai) atskirais grupių veiklos klausimais per 5 darbo dienas išsiunčiami partijos grupėms.

45. Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir prezidiumo nariai, išrinkti skyriaus tarybos posėdyje. Bendrą skyriaus prezidiumo narių skaičių nustato skyriaus taryba. Skyriaus prezidiume vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60%.Tarp jų turi būti tarybos nariai LSDMS ir LSDJS vadovai.

46. Skyriaus prezidiumas vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkretų skyriaus veiklos barą. Skyriaus prezidiumo narių konkrečias veiklos sritis patvirtina LSDP Vilniaus rajono skyriaus prezidiumas.

47. Prezidiumo nutarimai, skyriaus nariams yra privalomi. Jei nutarimas yra nepriimtinas, jie vadovaujasi LSDP statuto 11.3 straipsniu., skyriaus įstatų 17.3 .

48. Skyriaus prezidiumo narys turi teisę atsistatydinti iš prezidiumo, pateikęs raštišką pareiškimą skyriaus pirmininkui. Prezidiumo nario atsistatydinimo klausimą skyriaus pirmininko teikimu sprendžia skyriaus taryba.

49. LSDP Vilniaus rajono skyriaus prezidiumo darbui vadovauja skyriaus pirmininkas.

50. Laikotarpiu tarp skyriaus tarybos posėdžių prezidiumas sprendžia visus skyriaus klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal LSDP statutą, skyriaus įstatus priklauso išimtinei skyriaus susirinkimo (konferencijos) kompetencijai arba skyriaus tarybai.

51. Skyriaus prezidiumas yra atskaitingas skyriaus tarybai, su prezidiumo nutarimais supažindinami partijos nariai grupėse. Skyriaus prezidiumas vykdo skyriaus tarybos pavedimus, nuolat informuoja apie atliktą darbą.

52. Atstovauti Prezidiumui gali tik skyriaus pirmininkas arba tam prezidiumo įgaliotas narys. skyriaus prezidiumo narys, atstovaudamas prezidiumui, privalo griežtai laikytis prezidiumo bei skyriaus tarybos nutarimų, LSDP statuto ir programos, skyriaus įstatų. Įgaliotam atstovui būtina atsiskaityti artimiausiame prezidiumo posėdyje.

53. Asmuo, kuriam LSDP Vilniaus rajono skyriaus susirinkimas (konferencija) suteikė skyriaus Garbės pirmininko vardą gali dalyvauti skyriaus prezidiumo posėdyje su sprendžiamojo balso teise.

54. Skyriaus taryba gali sustabdyti prezidiumo sprendimus, vadovaujantis LSDP statuto ir skyriaus įstatų nuostatomis.

55. Skyriaus prezidiumas, pirmininko teikimu tvirtina tarybos sekretoriato struktūrą, sekretoriato darbuotojų pareigybines funkcijas.

56. Skyriaus prezidiumas tvirtina savo darbo planą ketvirčiui arba pusmečiui, rengia skyriaus tarybai perspektyvinius veiklos planus. Šiuose planuose numatomos konkrečios priemonės visose veiklos srityse, už kurių vykdymą paskiriami atsakingi prezidiumo nariai, ir prezidiumo posėdžiuose nagrinėtini klausimai. Skyriaus prezidiumo darbo planai pateikiami skyriaus partinėms grupėms.

57. Skyriaus prezidiumas kartu su tarybos sekretoriatu kontroliuoja skyriaus tarybos ir prezidiumo nutarimų vykdymą. Skyriaus pirmininkas arba jo pavaduotojas informuoja skyriaus tarybą apie jos nutarimų vykdymą. Skyriaus atsakingasis sekretorius kiekvieno prezidiumo posėdžio pradžioje informuoja skyriaus prezidiumą apie prezidiumo nutarimų vykdymą.

58. Skyriaus prezidiumas priima sprendimą dėl partijos grupių įsteigimo. Skyriaus prezidiumas analizuoja partijos grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Reguliariai organizuoja partijos grupių aktyvo pasitarimus. Prireikus gali pasiūlyti skyriaus tarybai surengti pirmalaikius grupės pirmininko, jo pavaduotojų, iždininko rinkimus.

59. Skyriaus prezidiumas nuolat analizuoja LSDP skyriaus frakcijos arba išrinktų pagal LSDP sąrašą narių Vilniaus rajono savivaldybės taryboje veiklą, teikia jiems rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus. Frakcija arba savivaldybės tarybos nariai nuo LSDP nuolat derina savo veiklą su LSDP skyriaus prezidiumu, atsižvelgia į jo rekomendacijas ir pasiūlymus.

60. Skyriaus prezidiumas tvirtina skyriaus rinkimų štabą, skyriaus komisijų sudėtis, gali sudaryti komisijas, darbo grupes partijos veiklos klausimams spręsti.

61. Skyriaus prezidiumas tvirtina nario mokesčio mokėjimo tvarką skyriuje ir grupėse, svarsto partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą ir siūlo tvirtinti tarybai.

62. Skyriaus prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdžius šaukia skyriaus pirmininkas (jam nesant, jo įgaliotas pavaduotojas) , nustačius posėdžių dieną, laiką ir vietą.

63. Neeilinius skyriaus prezidiumo posėdžius gali sukviesti skyriaus pirmininkas arba daugiau kaip trečdalio prezidiumo narių reikalavimu. Kai neeilinį skyriaus prezidiumo posėdį inicijuoja daugiau kaip trečdalis prezidiumo narių, jis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę.

64. Prezidiumo posėdžiams pirmininkauja skyriaus pirmininkas arba pirmininko įgaliotas pavaduotojas.

65. Prezidiumo posėdžiai vyksta laikantis darbotvarkės, kurią pateikia posėdžio pirmininkas, o priima skyriaus prezidiumas.

66. Skyriaus prezidiumo posėdžiams medžiagą rengia skyriaus tarybos sekretoriato darbuotojai, prezidiumo nariai, skyriaus tarybos komisijos, darbo grupės, LSDP frakcija savivaldybės taryboje arba savivaldybės tarybos nariai nuo LSDP.

67. Kiekvienas prezidiumo narys privalo dalyvauti posėdžiuose. Prezidiumo narys, negalintis dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša skyriaus pirmininkui. Jeigu prezidiumo narys be svarbios priežasties sistemingai nedalyvauja prezidiumo posėdžiuose, jo tolesnio dalyvavimo prezidiumo darbe klausimas svarstomas prezidiume. Prezidiumui nutarus, klausimas dėl LSDP skyriaus prezidiumo nario perrinkimo pavedamas spręsti skyriaus tarybai. Prezidiumas gali sustabdyti šio nario įgaliojimus arba patenkinti prašymą atsistatydinti iš nario pareigų.

68. Prezidiumo posėdžiuose turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal LSDP sąrašą, skyriaus Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų pirmininkai, Garbės pirmininkas, kviesti asmenys. Posėdžio dalyviams teisę kalbėti posėdžių metu suteikia posėdžio pirmininkas.

69. Skyriaus prezidiumo narių balsų dauguma prezidiumas gali skelbti uždarą posėdį arba uždarą darbotvarkės klausimo svarstymą. Tuo atveju posėdyje, išskyrus skyriaus prezidiumo narius, gali dalyvauti asmenys, kuriuos prezidiumas pakviečia padėti spręsti klausimą, bei Garbės pirmininkas.

70. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

71. Visi skyriaus prezidiumo nutarimai priimami daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančiųjų Prezidiumo narių balsais. Balsavimo rezultatai protokoluojami, nurodant balsų pasiskirstymą. Vardinis balsų fiksavimas atliekamas tuo atveju, jeigu to pareikalauja skyriaus pirmininkas arba 1/3 prezidiumo narių. Esant atviram balsavimui, kiekvienas prezidiumo narys gali pareikalauti, kad jo balsavimas arba atskira nuomonė būtų užprotokoluota.

72. Skyriaus prezidiumo sprendimai ir nutarimai (išskyrus operatyvinius) paprastai priimami iš anksto parengtų projektų pagrindu. Esant reikalui, galutinai redaguojama posėdžio metu arba pavedama konkretiems skyriaus prezidiumo nariams. Priimtus prezidiumo nutarimus pirmininkaujantis prezidiumo posėdžiui pasirašo per 3 darbo dienas.

73. Kiekvieno posėdžio pradžioje patvirtinamas posėdžio darbo reglamentas.

74. Prezidiumo dalyviai kalbėdami posėdžio metu, gali pasisakyti tik svarstomu klausimu. To nesilaikantiems posėdžio pirmininkas gali padaryti pastabą ir nutraukti kalbą.

75. Skyriaus prezidiumo reglamentas keičiamas prezidiumo posėdyje daugiau kaip pusės visų skyriaus prezidiumo narių balsų dauguma ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

76. Skyriaus pirmininką (kaip vienasmeninis skyriaus valdymo organas) renka skyriaus susirinkimas (konferencija). Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.

77. Skyriaus pirmininkas:

77.1. vadovauja Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus rajono skyriui, atstovauja jam;

77.2. atsako už skyriaus veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;

77.3. laikydamasis LSDP statuto, skyriaus įstatų, vykdydamas LSDP programą, LSDP ir skyriaus nutarimus, formuoja užduotis skyriaus grupėms, kontroliuoja jų vykdymą;

77.4. vadovauja skyriaus tarybos bei prezidiumo darbui, šaukia skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžius;

77.5. skiria pavedimus skyriaus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

77.6. pasirašo skyriaus dokumentus, yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP sekretoriatui;

77.7. teikia susirinkimui (konferencijai) pirmininko pavaduotojų kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

77.8. kartu su skyriaus įždininku, skyriaus vardu atidaro sąskaitas bankuose;

77.9. užmezga ir palaiko ryšius su kitais partijos skyriais, o taip pat kitų partijų padaliniais rajone, ir už jo ribų;

77.10. vadovauja skyriaus prezidiumui arba paveda vadovauti vienam iš savo pavaduotojų;

77.11. už savo veiklą ne rečiau, kaip kartą per metus atsiskaito skyriaus tarybai.

 

V. NUOLATINĖS KOMISIJOS

 

78. Skyriaus susirinkimas (konferencija) sudaro nuolatines komisijas Finansų , Etikos ir procedūrų. Į finansų komisiją negali būti renkami skyriaus tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai. Į etikos ir procedūrų komisiją negali būti renkami skyriaus tarybos nariai bei finansų komisijos nariai.

79. Finansų komisija:

79.1.ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, skyriaus lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai, prezidiumui;

79.2. partijos narius, nemokančius nario mokesčio perduoda svarstyti etikos ir procedūrų komisijai; 79.3.atlieka skyriaus grupių finansinės veiklos kontrolę ir analizę bei pateikia atitinkamas išvadas skyriaus tarybai, prezidiumui, o reikalui esant – Etikos ir procedūrų komisijai;

79.4. svarsto skyriaus iždininko ataskaitas;

79.5. svarsto grupių iždininkų ataskaitas, teikia pagalbą grupių iždininkams.

80. Etikos ir procedūrų komisija:

80.1. nagrinėja skyriaus narių, grupių ir skyriaus valdymo organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie skyriaus narių elgesį, taip pat veiksmus, prieštaraujančius partijos Programai bei Statutui, skyriaus įstatams, tarybos reglamentui ir visuomenėje pripažintiems etikos ir moralės principams ir priima sprendimus dėl nuobaudų skirimo;

80.2. savo iniciatyva siūlo skyriaus tarybai sustabdyti skyriaus nario narystę partijoje arba pašalinti narį iš partijos;

80.3. sprendžia procedūrinius ginčus, iškylančius skyriaus grupėse, teikia išvadas dėl jų skyriaus prezidiumui, o reikalui esant – tarybai;

80.4. atlieka skyriaus susirinkime arba konferencijose mandatų komisijos funkcijas;

80.5. svarsto skyriaus susirinkimo (konferencijos), tarybos arba prezidiumo nutarimų nevykdymo priežastis ir teikia siūlymus nutarimą priėmusiam organui.

81. Nuolatinių komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai renkami komisijų posėdžiuose.

82. Nuolatinių komisijų pirmininkai koordinuoja komisijų veiklą, šaukia ir veda komisijos posėdžius. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

83. Nesutinkantieji su Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu turi teisę per 30 dienų, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių kreiptis į LSDP Etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą.

84. Nuolatinių komisijų pirmininkai dalyvauja skyriaus tarybos posėdžiuose, grupių susirinkimuose ir turi patariamojo balso teisę.

85. Skyriaus taryba aktualiems skyriaus veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymam rengti

sudaro komisijas, analogiškas savivaldybės tarybos komitetams. Skyriaus tarybos narys privalo dalyvauti bent vienos komisijos darbe. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukti ir ne LSDP nariai. Komisijų pirmininkai šaukia komisijų pasitarimus, aptaria ir sudaro veiklos planą, teikia skyriaus prezidiumui, o apie savo veiklą ir pasiekimus informuoja skyriaus tarybą.

86. Skyriaus valdymo organai gali sudaryti laikinąsias komisijas, darbo grupes konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti.

 

VI. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS IR IŽDININKAS

 

87. Skyriaus atsakingąjį sekretorių skiria skyriaus Taryba.

88. Atsakingojo sekretoriaus funkcijas nustato skyriaus Taryba.

89. Atsakingasis sekretorius rengia ir tvarko skyriaus dokumentus, atsako už skyriaus narių įskaitą, rėmėjų apskaitą informuoja skyriaus grupes, Tarybos ir komisijų narius apie vyksiančius posėdžius ir renginius. 97.Skyriaus iždininką skiria skyriaus Taryba. Juo negali būti Finansų arba Etikos ir procedūrų komisijos narys.

90. Skyriaus iždininkas:

90.1. atlieka skyriau finansines operacijas;

90.2. priima grupių surinktą nario mokestį ir padeda juos rinkti;

90.3. tvarko banko ir kasos dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sudaro Skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia Skyriaus finansų komisijai;

90.4. kartu su Skyriaus pirmininku arba jam nesant vienu iš pavaduotojų, pavaduojančių pasirašo Skyriaus finansinius dokumentus.

90.5. kartu su skyriaus pirmininku, skyriaus vardu atidaro sąskaitą banke;

 

VII. SKYRIAUS BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

 

91. Skyriaus, skyriaus grupių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų. Skyriaus grupių, kurių narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Skyriaus renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančių balsais.

92.1. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikrinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo, konferencijos, posėdžio teisėtumo reikalavimai (kvorumas).

92.2. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje, susirinkime (konferencijoje) pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.

93. Aukštesnių skyriaus organų nutarimai yra privalomi žemesniesiems. Jei nutarimas nevykdomas, etikos ir procedūrų komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui. Priimti nutarimai, sprendimai gali būti keičiami arba naikinami jų priėmusiais arba aukštesnių organų sprendimais.

94. Renkant skyriaus valdymo organą, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nė vienas jų negavo balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas surinkęs daugiau kaip pusė visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei nei vienas kandidatas, iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Antrame ture balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Ir pirmajame ir antrajame balsavimo turuose kvorumas yra būtinas. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo.

95. Renkant kolegialius skyriaus valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.

96. Visuose renkamuose skyriaus organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 procentų. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (35 metų ) atstovai.

97. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos sprendimas dėl ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) pravedimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti skyriaus organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

98. Kai skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) skyriaus taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų. Jeigu iki suvažiavimo lieka daugiau nei šeši mėnesiai, per mėnesį turi būti sušauktas neeilinis susirinkimas (konferencija), kurio metu išrenkamas kitas skyriaus pirmininkas. Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina LSDP tarybos nario pareigas.

99. Skyriaus narys gali atstovauti skyriui tik gavęs skyriaus prezidiumo arba skyriaus tarybos įgaliojimus.

100. Skyriaus renkamas organas gali patenkinti savo nario prašymą atsistatydinti iš pareigų šiame organe.

101. Skyriaus nario, kuriam pradėta nuobaudos skyrimo procedūra ir jis pareiškia norą išstoti iš partijos, narystė partijoje pasibaigia, kai pasibaigia nuobaudos skyrimo procedūra.

Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas. Galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos. Skyriaus narys, turintis Įstatų 18 straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į partijos ir skyriaus renkamus organus arba keliamas kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.

 

VIII. SKYRIAUS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

 

102. Skyriaus LSDP programinius tikslus rajone įgyvendina per savivaldybės tarybos narius rinktus pagal LSDP sąrašą. Socialdemokratų frakcija savivaldybės taryboje dirba pagal jos parengtą ir skyriaus tarybos ar prezidiumo posėdyje aptartą darbo tvarką.

103. Savivaldybės tarybos nariai, rinkti nuo LSDP, nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba ir prezidiumu, atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus. Apie savo veiklą informuoja ne rečiau kaip kartą per metus.

104. Savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal LSDP sąrašą, privalo dalyvauti LSDP skyriaus frakcijos savivaldybės tarybos veikloje.

105. Savivaldybės tarybos nariai, rinkti pagal LSDP sąrašą turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdžiuose ir kalbėti. Skyriaus nariai - savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos Savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos arba prezidiumo bendri posėdžiai.

106. LSDP skyriaus frakcijos savivaldybės taryboje seniūną tvirtina skyriaus taryba.

107. Jei pagal LSDP sąrašą išrinktas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos, o skyriaus narys dar ir nesilaiko LSDP statuto, skyriaus įstatų, tai skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti skyriaus paramos ar būti pašalintas iš partijos.

 

IX. SKYRIAUS IR KITOS ORGANIZACIJOS

 

108. Skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijų skyriais, organizacijomis, visapusiškai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

109. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

 

X. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

 

110. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Skyriaus lėšas sudaro narių nario mokestis, piliečių paaukotos lėšos bei kitos teisėtai gautos pajamos.

111. Nario mokesčio dydį narys moka 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau, kaip 1 kartą per ketvirtį. Skyriaus nariai, kurių pajamos yra pastovios, savo nuožiūra gali nario mokestį sumokėti į priekį.

112. Skyriaus nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus prezidiumui (tarybai) nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 EUR mokestį per mėnesį. Jie kreipiasi į savo grupę arba tiesiogiai į skyriaus prezidiumą (tarybą) su prašymu dėl nario mokesčio sumažinimo, išdėsto motyvus dėl kurių jiems turi būti sumažintas nario mokesčio dydis.

113. Nario mokestis mokamas partijos grupėse arba tiesiogiai skyriuje, už sumokėtą nario mokestį narys pasirašo žiniaraštyje, kurie numeruojami ir vedama jų griežta apskaita. Skyriaus narys gali sumokėti nario mokestį ir pervedimu į skyriaus sąskaitą banke. Grupės pirmininkas arba iždininkas gali sumokėti grupėje surinktus nario mokesčius į skyriaus sąskaitą banke. Kada nario mokestis mokamas į skyriaus sąskaitą banke, visais atvejais grupės pirmininkas ar iždininkas privalo pristatyti skyriui žiniaraštį.

114. Visos skyriaus lėšos, pagal patvirtintą skyriaus tarybos metinį biudžetą, prezidiumo pritarimu, naudojamos partijos veiklai (akcijos, renginiai) finansuoti, inventoriui bei kitam turtui įsigyti.

115. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį narį LSDP tarybai perveda po 3Eurus per metus. Ne

vykdydamas šios nuostatos, skyrius gali netekti LSDP finansinės paramos.

116. Skyrius, tarybos, prezidiumo sprendimu finansiškai remia skyriaus grupes.

117. Skyrius gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise.

117.1. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones gali parduodi, dovanoti, mainyti bei įkeisti tik LSDP Prezidiumo pritarimu.

 

LSDP Vilniaus rajono skyriaus naujos

redakcijos įstatai priimti

2015 m. spalio 19 d. susirinkimo

nutarimu

LSDP skyriaus pirmininkė                                                                                             Janina Šokaitienė

 


 

 

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS PREZIDIUMO

DARBO REGLAMENTAS

 

  1. BENDROS NUOSTATOS

 

1. LSDP Vilniaus rajono skyriaus prezidiumo (toliau – prezidiumas) reglamente (toliau – Reglamentas) apibrėžiamas skyriaus prezidiumo ir jo narių statusas bei įgaliojimai, nustatomos skyriaus prezidiumo bendrosios veiklos nuostatos ir jo posėdžių organizavimo tvarka.

2. Reglamentas parengtas, o prezidiumo nariai savo veikloje vadovaujasi LSDP statutu ir LSDP Vilniaus rajono skyriaus (toliau- skyrius) įstatais.

 

  1. LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS PREZIDIUMO NARIAI, JŲ PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ.

 

3. Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir prezidiumo nariai, išrinkti skyriaus tarybos posėdyje. Bendrą skyriaus prezidiumo narių skaičių nustato skyriaus taryba. Skyriaus prezidiume vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60%.Tarp jų turi būti LSDMS ir LSDJS vadovai.

4. Skyriaus prezidiumas vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkretų skyriaus veiklos barą. Skyriaus prezidiumo narių konkrečias veiklos sritis patvirtina LSDP Vilniaus rajono skyriaus prezidiumas.

5. Prezidiumo nutarimai, skyriaus nariams yra privalomi. Jei nutarimas yra nepriimtinas, jie vadovaujasi LSDP statuto 11.3 straipsniu., skyriaus įstatų 17.3 punktu.

6. Skyriaus prezidiumo narys turi teisę atsistatydinti iš prezidiumo, pateikęs raštišką pareiškimą skyriaus pirmininkui. Prezidiumo nario atsistatydinimo klausimą skyriaus pirmininko teikimu sprendžia skyriaus taryba.

 

  1. PREZIDIUMO VEIKLOS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

7. Prezidiumo darbui vadovauja skyriaus pirmininkas.

8. Laikotarpiu tarp skyriaus tarybos posėdžių prezidiumas sprendžia visus partijos klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal LSDP statutą priklauso išimtinei LSDP skyriaus susirinkimo (konferencijos) kompetencijai arba skyriaus tarybai.

9. Prezidiumas yra atskaitingas skyriaus tarybai, su prezidiumo nutarimais supažindinami partijos nariai grupėse. Prezidiumas vykdo skyriaus tarybos pavedimus, nuolat informuoja apie atliktą darbą.

10. Atstovauti Prezidiumui gali tik skyriaus pirmininkas arba tam prezidiumo įgaliotas narys. Skyriaus prezidiumo narys, atstovaudamas prezidiumui, privalo griežtai laikytis prezidiumo bei skyriaus tarybos nutarimų, LSDP statuto ir programos nuostatų. Įgaliotam atstovui būtina atsiskaityti artimiausiame prezidiumo posėdyje.

11. Asmuo, kuriam LSDP Vilniaus rajono skyriaus susirinkimas ( konferencija ) suteikė skyriaus Garbės pirmininko vardą gali dalyvauti skyriaus prezidiumo posėdyje su sprendžiamojo balso teise.

12. LSDP Vilniaus rajono skyriaus taryba gali sustabdyti prezidiumo sprendimus, vadovaujantis LSDP statuto ir skyriaus įstatų nuostatomis.

 

  1. SKYRIAUS PREZIDIUMO ĮGALIOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

13. Prezidiumas, pirmininko teikimu tvirtina tarybos sekretoriato struktūrą, sekretoriato darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.

14. Prezidiumas tvirtina savo darbo planą ketvirčiui arba pusmečiui, rengia skyriaus tarybai perspektyvinius veiklos planus. Šiuose planuose numatomos konkrečios priemonės visose veiklos srityse, už kurių vykdymą paskiriami atsakingi prezidiumo nariai, ir prezidiumo posėdžiuose nagrinėtini klausimai. LSDP skyriaus prezidiumo darbo planai pateikiami skyriaus partinėms grupėms.

15. Prezidiumas, kartu su tarybos sekretoriatu, kontroliuoja skyriaus tarybos ir prezidiumo nutarimų vykdymą. skyriaus pirmininkas arba jo pavaduotojas informuoja skyriaus tarybą apie jos nutarimų vykdymą. Skyriaus atsakingasis sekretorius kiekvieno prezidiumo posėdžio pradžioje informuoja skyriaus prezidiumą apie prezidiumo nutarimų vykdymą.

16. Prezidiumas priima sprendimą dėl partijos grupių įsteigimo, analizuoja partijos grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Reguliariai organizuoja partijos grupių aktyvo pasitarimus. Prireikus gali pasiūlyti skyriaus tarybai surengti pirmalaikius grupė rinkimo, jo pavaduotojų, iždininko rinkimus.

17. Prezidiumas nuolat analizuoja LSDP skyriaus frakcijos arba išrinktų pagal LSDP sąrašą narių Vilniaus rajono savivaldybės taryboje veiklą, teikia jiems rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus. Frakcija arba savivaldybės tarybos nariai nuo LSDP nuolat derina savo veiklą su LSDP skyriaus prezidiumu, atsižvelgia į jo rekomendacijas ir pasiūlymus.

18. Už LSDP programos, statuto ar skyriaus įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP. Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus susirinkimas (taryba, prezidiumas) skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su skyriaus susirinkimo (tarybos, prezidiumo) sprendimu dėl jam skirtų nuobaudų ar jo pašalinimo iš partijos, per 30 dienų, bet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, tuomet galutinį sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu priima LSDP prezidiumas.

19. Prezidiumas tvirtina LSDP skyriaus rinkimų štabą, LSDP skyriaus komisijų sudėtis, gali sudaryti komisijas, darbo grupes partijos veiklos klausimams spręsti.

20. Prezidiumas tvirtina LSDP nario mokesčio mokėjimo tvarką skyriuje ir grupėse. Sprendimus dėl LSDP skyriaus turto priima skyriaus taryba. prezidiumas svarsto, tvirtina partijos biudžetą, lėšų panaudojimo ataskaitą ir siūlo tvirtinti tarybai.

21. prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdžius šaukia LSDP skyriaus pirmininkas (jam nesant, jo įgaliotas pavaduotojas) , nustačius posėdžių dieną, laiką ir vietą.

22. Neeilinius prezidiumo posėdžius gali sukviesti skyriaus pirmininkas arba daugiau kaip trečdalio prezidiumo narių reikalavimu. Kai neeilinį posėdį inicijuoja daugiau kaip trečdalis prezidiumo narių, jis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę.

23. Prezidiumo posėdžiams pirmininkauja LSDP skyriaus pirmininkas arba pirmininko įgaliotas pavaduotojas,

24. Prezidiumo posėdžiai vyksta laikantis darbotvarkės, kurią pateikia posėdžio pirmininkas, o priima prezidiumas.

25. posėdžiams medžiagą rengia skyriaus tarybos sekretoriato darbuotojai, prezidiumo nariai, skyriaus komisijos, darbo grupės, LSDP frakcija savivaldybės taryboje arba savivaldybės tarybos nariai nuo LSDP.

26. Kiekvienas prezidiumo narys privalo dalyvauti posėdžiuose. Prezidiumo narys, negalintis dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša skyriaus pirmininkui. Jeigu prezidiumo narys be svarbios priežasties sistemingai nedalyvauja prezidiumo posėdžiuose, jo tolesnio dalyvavimo prezidiumo darbe klausimas svarstomas prezidiume. Prezidiumui nutarus, klausimas dėl LSDP skyriaus prezidiumo nario perrinkimo pavedamas spręsti skyriaus tarybai. Prezidiumas gali sustabdyti šio nario įgaliojimus arba patenkinti prašymą atsistatydinti iš nario pareigų.

27. Prezidiumo posėdžiuose turi teisę dalyvauti LSDP savivaldybės tarybos nariai, skyriaus Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų pirmininkai, Garbės pirmininkas, kviesti asmenys. Nariams teisę kalbėti posėdžių metu suteikia posėdžio pirmininkas.

28. Prezidiumo narių balsų dauguma prezidiumas gali skelbti uždarą posėdį arba uždarą darbotvarkės klausimo svarstymą. Tuo atveju posėdyje, išskyrus prezidiumo narius, gali dalyvauti tik asmuo, rašantis protokolą ir asmenys, kuriuos prezidiumas pakviečia padėti spręsti klausimą, bei Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas, Garbės pirmininkas.

29. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

30. Visi skyriaus prezidiumo nutarimai priimami daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančiųjų Prezidiumo narių balsais. Balsavimo rezultatai protokoluojami, nurodant balsų pasiskirstymą. Vardinis balsų fiksavimas atliekamas tuo atveju, jeigu to pareikalauja pirmininkas arba 1/3 prezidiumo narių. Esant atviram balsavimui, kiekvienas prezidiumo narys gali pareikalauti, kad jo balsavimas arba atskira nuomonė būtų užprotokoluota.

31. Prezidiumo sprendimai ir nutarimai (išskyrus operatyvinius) paprastai priimami iš anksto parengtų projektų pagrindu. Esant reikalui, galutinai redaguojama posėdžio metu arba pavedama konkretiems prezidiumo nariams. Priimtus prezidiumo nutarimus pirmininkaujantis prezidiumo posėdžiui pasirašo per 3 darbo dienas.

32. Kiekvieno posėdžio pradžioje patvirtinamas posėdžio darbo reglamentas.

33. Prezidiumo dalyviai kalbėdami posėdžio metu, gali pasisakyti tik svarstomu klausimu, privalo kalbėti trumpai. To nesilaikantiems posėdžio pirmininkas gali padaryti pastabą ir nutraukti kalbą.

34. Prezidiumo reglamentas keičiamas prezidiumo posėdyje daugiau kaip pusės visų prezidiumo narių balsų dauguma ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

 

LSDP skyriaus pirmininkė                                                                                             Janina Šokaitienė

 


 

LSDP HIMNAS

Esame socialdemokratai
Ateitį kurt pasiruošę
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę

Savo širdy užsirašom
Santarvę, meilę, grožį
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę

PRIEDAINIS:
Bičiuli duok ranką,
Kai rankoj ranka,
Turėsi pajusti,
Kad esam jėga
Širdy lai išlieka
Tiesa ir taika
Po vieną mes niekas,
Būry mes jėga

Buvo kalėjimai, tremtys,
Metai tolyn vis skubėjo!
Liko mums brangios ir šventos
Stepono Kairio idėjos.

Savo širdy užsirašom
Santarvę, meilę, grožį
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę


PRIEDAINIS:
Bičiuli duok ranką,
Kai rankoj ranka,
Turėsi pajusti,
Kad esam jėga
Širdy lai išlieka
Tiesa ir taika
Po vieną mes niekas,
Būry mes jėga

Muzika ir žodžiai Nijolės Tallat-Kelpšaitės

LSDP Vilniaus rajono skyriaus himnas

Yra Tėvynėj Vilnijos kraštas,
Kur sodai žydi platybėj laukų.
Mes čia užaugom, mes čia gyvenam:
Atėjom kurti gerų darbų.

Dainuokim, sesės, dainuokim, broliai,
Užtraukim dainą visi linksmai.
Socialdemokratai Vilniaus rajono
Moka ir dirbti, ir dainuoti smagiai.

Aktualijos

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

ŠVENČIŲ PROGA

Šviesios šv. Kalėdų nakties, Laimingų dienų Naujai...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: